Set 1 – Stratford-upon-Avon – of 1 in Stratford Christmas Lights 2007

Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Thumbnail Thumbnail Thumbnail
Photo 6
Photo 7
Photo 8